VIIMSI VESI

AS Viimsi Vesi on 1998.a asutatud AS Viimsi Soojus õigusjärglane. Firma aktsiad on 100% Viimsi vallavalitsuse omanduses. Ettevõtte põhitegevusteks on vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamine ja piirkonna veemajanduse arendamine.

Oma tegevuses on firma võtnud eesmärgiks tagada kõikidele klientidele võrdsed võimalused pakutava teenuse tarbimiseks, järjest paraneva kvaliteediga vee juhtimine tarbijateni ja parima klienditeeninduse tagamine. Ettevõtte missiooniks on pakkuda Viimsi valla elanikele heal tasemel vee- ja kanalisatsiooni teenust ning visiooniks on tuua vee- ja kanalisatsiooniteenus igasse Viimsi vallas asuvasse majapidamisse. Eesmärk viia kogu valla territoorium ühtsesse veesüsteemi. Viimsi valla omanduses on enamik piirkonna veevarustusrajatisi ning kogu veemajanduse arendustegevus käib AS Viimsi Vesi koordineerimisel. Samas on AS Viimsi Vesi veemajanduse korrastamise nimel valmis teenindamiseks üle võtma suvilaühistute veevärke.

AS Viimsi Vesi on on Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) liige.

JUHATUS

AS Viimsi Vesi töökorralduse aluseks on aktsiaseltsi põhikiri.

AS-i tegevust planeerib ja juhtimist korraldab AS-i nõukogu.

Nõukogu on määratud Viimsi Vallavalitsuse korraldusega: Rita Veskimeister, Raimo Tann, Tanel Einaste ja Atso Matsalu.

AS-i tegevjuhtimist korraldab juhatus.

Juhatuse liige on Raul Vanem.

TEGEVUSVALDKONNAD

  • veevarustus;
  • heitvee ärajuhtimine;
  • vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine ja hooldus;
  • vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning nende elementide paigaldus;
  • vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rikete ning avariide kõrvaldamine;
  • vee- ja kanalirajatiste projekteerimine;
  • liitumislepingute sõlmimine;
  • projektide kooskõlastamine;
  • muud põhitegevusega seotud tooted ja teenused.

VEEPUHASTUS

Lihtsustatult seisneb tehnoloogiline skeem järgnevas. Kõigepealt pumbatakse vesi veetöötlusjaama, kus see jaguneb viie paralleelselt töötava puhastusliini vahel. Esimese etapina aereeritakse toorvett õhuga, mis oksüdeerib raua ja mangaani. Õhuga rikastatud vesi läbib seejärel spetsiaalse degaseerimisseadme GDT, mis aitab eemaldada põhjavees lahustunud gaasid. Sellele järgneb kaheastmeline survevaba filtreerimissüsteem. Esimeses astmes on kasutusel dolomiidil põhinev ja mangaandioksiidiga kaetud materjal, mis sobib hästi raua, mangaani ja ammooniumi eemaldamiseks. Ühtlasi vähendab see kolmandiku võrra ka vee radioaktiivsust. Teises astmes on filtri täidiseks looduslik tseoliit, mis on kasutusele võetud raadiumi kui peamise radioaktiivsuse allika peaaegu täielikuks eemaldamiseks põhjaveest. Survevabade filtrite kasutamine on oluline, kuna nii väldime üleliigsete gaaside sattumist veetrassi. Puhastatud vesi suunatakse mahutitesse, kust see edasi tarbijatele pumbatakse. Tänu uuele jaamale vastab jaamast väljuv joogivesi täielikult joogiveele kehtestatud nõuetele.

Joonis. Viimsi veetöötlusjaama puhastusprotsessi tehnoloogiline skeem.

AS VIIMSI VESI ANDMEKAITSE TEABELEHT

KOOSTÖÖPARTNERILE

Vastavalt Riigikogus vastu võetud raamatupidamise seaduse muudatustele saab AS Viimsi Vesi  alates 1. juulist 2019 vastu võtta üksnes e-arveid.

E-arvete saatmist toetab enamus raamatupidamise tarkvaradest. Juhul kui Teie poolt kasutatav tarkvara seda siiski ei võimalda, võimaldab riik e-arvete edastamiseks ja vastuvõtmiseks kasutada raamatupidamistarkvara E-arveldaja. Avaliku sektori üksustele saab e-arveid E-arveldaja kaudu saata tasuta, piiramatus koguses ja tähtajatult. E-arveldaja asub ettevõtjaportaalis https://www.rik.ee/et/e-arveldaja. E-arveldajat puudutavate küsimuste korral abistab teid Registrite ja Infosüsteemide Keskus, e-arvetele ülemineku ja kasutamise osas annab selgitusi Rahandusministeerium.

Meeldivat koostöö jätku soovides! – AS Viimsi Vesi