LIITUJALE

Austatud Liituja

Järgnevalt leiate ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks vajaliku informatsiooni ja taotluste blanketid.

Tehnilised tingimused. Liitumiseks ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga palume Teil täita tehniliste tingimuste taotlus. Tehnilised tingimused on vajalikud vee- või kanalisatsioonitorustike liitumisprojekti koostamiseks.

Väljastame tehnilised tingimused hiljemalt 30 päeva jooksul alates taotluse esitamisest, keerulistema objektide puhul võib minna kauem, aga sellest teavitatakse 2 nädala jooksul. Tehniliste tingimuste väljastamise tasu on 38,34EUR (arve väljastatakse koos tehniliste tingimustega)

Projekti kooskõlastamine. Projekti koostamiseks tuleb pöörduda litsentseeritud projekteerija poole, kes koostab projekti vastavalt AS-i Viimsi Vesi poolt väljastatud tehnilistele tingimustele ja nõuetele.

Projektid tuleb esitada arvamuse saamiseks läbi EHR keskkonna.

Tänava taristute projektid palume esitada eelnevalt tutvumiseks saates projektlahenduse: seletuskiri koos tiitellehe ja sisukorraga PDF-formaadis, joonised PDF- ja DWG-formaadis, info@viimsivesi.ee.

Liitumislepingu sõlmimine. Liitumislepingu saab sõlmida peale liitumisprojekti kooskõlastamist. Liitumislepingu sõlmimiseks palume edastada taotlus (taotlus  salvestada arvutisse või välja printida, seejärel täita ja edastada e-posti aadressile info@viimsivesi.ee).

Liitumistasu määramine. Liitumistasu on 100% kulupõhine ning koosneb eelvoolutasust ja arendustasust, millede komponentide hulka kuulub: liitumiseks vajalike torustike rajamismaksumus (kuni kinnistu piirini), järelvalvetasu ja lepingutasu. Juhul kui kinnistupiirile pole rajatud liitumispunkte ei saa enne liitumisprojekti kooskõlastamist (projektile väljastatud ehitusluba) lõpliku liitumistasu öelda. Liitumistasu selgub peale hankemenetluse läbiviimist.

AS Viimsi Vesi koostab liitumistasu arve pärast liitumislepingu allkirjastamist.

Ehitusaegne vesi. Ehituse ajal on lubatud kasutada ajutist ehitusvett, milleks on arvestuslikult 40m3. Ehitusvee kasutamise avaldus palume edastada e-postile info@viimsivesi.ee, lisades kinnistu aadress ja arve saaja nimi.

Edastame Teile kokkuleppe ehitusvee kasutamise kohta ja arve 40m3 vee tarbmise eest. See tähendab, arve esitatakse vee tarbimise eest, kuni elamu veemõõdusõlme valmimiseni või maksimaalselt kuni aasta (puudutab vaid ühepereelamuid, suuremate objektide korral tuleb välja ehitada veemõõdukaev). Peale veemõõdusõlme valmimist tuleb esitada taotlus veemõõtja paigaldamiseks.

Ehitaja valimine. Torustiku ehituse liitumispunktist hooneni organiseerib kinnistuomanik. Torustike ehitustööd kinnistul teostab Teie poolt valitud ehitaja. Ehitaja peab omama vee- ja kanalisatsioonitorustike ehituse litsentsi. Liitumispunktide ehitustööde järelvalvajaks on AS Viimsi Vesi, või meie poolt määratud isik.

Kinnistusiseste torustike ehitusest tuleb AS- Viimsi Vesi teavitada 5 tööpäeva ette. Kohale tuleb inspektor, kes vaatab üle lahtise kaeviku (tööd tuleb planeerida tööpäevadele).

Peale ehitustöid tuleb AS-le Viimsi Vesi esitada  kinnistusiseste vee- ja kanalisatsioonitorustike teostusjoonis.

Teenuslepingu vormistamine. Uutele tarbimiskohtadele sõlmitakse teenusleping peale veemõõdusõlme vastuvõtmist ning veemõõtja plommimist. Veemõõtja paigaldamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus

NB! Avaldusele peab olema lisatud kinnistusiseste torustike teostusjoonis.

Veemõõdu sõlme vastuvõtmise eelduseks on:

Liitumislepingu olemasolu ning sellest tulenevate kohustuste täitmine

Veemõõdusõlm peab vastama AS Viimsi Vesi poolt kehtestatud nõuetele, veemõõdusõlme tüüpskeem

Veemõõdusõlme paigaldab üldveemõõtja AS Viimsi Vesi.

Veemõõdusõlmele peab olema tagatud ligipääs veemõõtja teenindamiseks igal ajal (näiteks ei tohi paikneda mööbli taga jne).

Inspektoril peab olema võimalus kontrollida nii vee-, kanalisatsiooni- ja sademevee ühenduste vastavust projektile ja teostusjoonisele.

Kui eelpool mainitud tingimused on täidetud siis koostab inspektor akti veemõõtja plommimise kohta ja seejärel edastab AS Viimsi Vesi teenuslepingu allkirjastamiseks.

TEHNILISED TINGIMUSED

Tehnilised tingimused. Liitumiseks ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga palume Teil täita tehniliste tingimuste taotlus. Taotlusele palume lisada kinnistu/krundi plaan. Tehnilised tingimused on vajalikud vee- või kanalisatsioonitorustike liitumisprojekti koostamiseks.

Väljastame tehnilised tingimused hiljemalt 30 päeva jooksul alates taotluse esitamisest, keerulistema objektide puhul võib minna kauem, aga sellest teavitatakse 2 nädala jooksul. Tehniliste tingimuste väljastamise tasu on 38,34EUR (arve väljastatakse koos tehniliste tingimustega).

PROJEKTI KOOSKÕLASTAMINE

Projekti kooskõlastamine. Projekti koostamiseks tuleb pöörduda litsentseeritud projekteerija poole, kes koostab projekti vastavalt AS-i Viimsi Vesi poolt väljastatud tehnilistele tingimustele ja nõuetele.

Projektid tuleb esitada arvamuse saamiseks läbi EHR keskkonna.

Tänava taristute projektid palume esitada eelnevalt tutvumiseks saates projektlahenduse: seletuskiri koos tiitellehe ja sisukorraga PDF-formaadis, joonised PDF- ja DWG-formaadis, info@viimsivesi.ee.

LIITUMINE

Liitumislepingu sõlmimine. Liitumislepingu saab sõlmida peale liitumisprojekti kooskõlastamist.  Liitumislepingu sõlmimiseks palume edastada taotlus (taotlus  salvestada arvutisse või välja printida, seejärel täita ja edastada e-posti aadressile info@viimsivesi.ee).

Liitumistasu määramine. Liitumistasu on 100% kulupõhine ning koosneb eelvoolutasust ja arendustasust, millede komponentide hulka kuulub: liitumiseks vajalike torustike rajamismaksumus (kuni kinnistu piirini), järelvalvetasu ja lepingutasu. Juhul kui kinnistupiirile pole rajatud liitumispunkte ei saa enne liitumisprojekti kooskõlastamist (projektile väljastatud ehitusluba) lõpliku liitumistasu öelda. Liitumistasu selgub peale hankemenetluse läbiviimist.

AS Viimsi Vesi koostab liitumistasu arve pärast liitumislepingu allkirjastamist.

EHITUSVESI

Ehitusaegne vesi. Ehituse ajal on lubatud kasutada ajutist ehitusvett, milleks on arvestuslikult 40m3. Ehitusvee kasutamise avaldus palume edastada e-postile info@viimsivesi.ee, lisades kinnistu aadress ja arve saaja nimi.

Edastame Teile kokkuleppe ehitusvee kasutamise kohta ja arve 40m3 vee tarbmise eest. See tähendab, arve esitatakse vee tarbimise eest, kuni elamu veemõõdusõlme valmimiseni või maksimaalselt kuni aasta (puudutab vaid ühepereelamuid, suuremate objektide korral tuleb välja ehitada veemõõdukaev). Peale veemõõdusõlme valmimist tuleb esitada taotlus veemõõtja paigaldamiseks.

VEEMÕÕTJA PAIGALDAMINE

Uutele tarbimiskohtadele sõlmitakse teenusleping peale veemõõdusõlme vastuvõtmist ning veemõõtja plommimist.

Veemõõtja paigaldamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus Avaldus veemõõtja paigaldamiseks ja/või plommimiseks

NB! Avaldusele peab olema lisatud kinnistusiseste torustike teostusjoonis

Veemõõdu sõlme vastuvõtmise eelduseks on:

  • Liitumislepingu olemasolu ning sellest tulenevate kohustuste täitmine
  • Veemõõdusõlm peab vastama AS Viimsi Vesi poolt kehtestatud nõuetele, veemõõdusõlme tüüpskeem
  • Veemõõdusõlme paigaldab üldveemõõtja AS Viimsi Vesi
  • Veemõõdusõlmele peab olema tagatud ligipääs veemõõtja teenindamiseks igal ajal (näiteks ei tohi paikneda mööbli taga jne)
  • Inspektoril peab olema võimalus kontrollida nii vee-, kanalisatsiooni- ja sademevee ühenduste vastavust projektile ja teostusjoonisele

Kui eelpool mainitud tingimused on täidetud siis koostab inspektor akti veemõõtja plommimise kohta.

Peale avalduse ja teostusjoonise edastamist (pdf ja dwg formaadis) võtab AS Viimsi Vesi veemõõdusõlme inspektor Teiega telefoni teel 5. tööpäeva jooksul ühendust.