ENAMPAKKUMISED

AS Viimsi Vesi kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise AS Viimsi Vesi omandis oleva Sarapuu tee 5A  kinnistu  520m² kinnistu 100% tootmismaa: Viimsi vald, Pringi küla, Sarapuu tee 5A  (katastritunnusega:89001:003:1481) müügiks. Enampakkumise alghinnaks on 5000 eurot. NB! Kinnistule seatakse isiklik kasutusõigus AS Viimsi Vesi kasuks 146 m² ulatuses

Pakkumise protseduurireeglid

1. Avalik, kirjalik enampakkumine
1.1 Avalikul, kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitatakse pakkumine vastavalt enampakkumise teates avaldatud tingimustele emaili teel. Digitaalselt allkirjastatud pakkumine edastada e-maili teel: info@viimsivesi.ee. E-kirja pealkiri: Sarapuu tee 5a enampakkumine, MITTE AVADA ENNE ENAMPAKKUMISE AVAMIST”
1.2 Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
1.2.1 pakkuja nimi, isiku- või registrikood ja elu- või asukoht, e-posti aadress, kontakttelefon;
1.2.2 allkirjastatud pakkuja või pakkuja volitatud esindaja avaldus, Sarapuu tee 5a (edaspidi vara) vara ostmiseks protseduurireeglites esitatud tingimustel;
1.2.3 pakkuja või pakkuja volitatud esindaja poolt allkirjastatud kinnitused selle kohta, et ta on tutvunud  varaga, seda iseloomustavate materjalidega ning on teadlik vara seisukorrast ja ei oma selles osas müüjale pretensioone;
1.2.4 sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne arvuline pakkumishind eurodes, mis peab olema allkirjastatud pakkuja või pakkuja volitatud esindaja poolt. Kui nimetatud hinnad on erinevad, loetakse kehtivaks pakkumiseks sõnadega kirjutatud pakkumishind.
1.2.5 pakkumise esitaja allkiri volitamise korral, tema volitatud esindaja allkiri ning esindusõigust tõendav dokument;
1.2.6 pakkumine peab olema jõus 30 päeva alates pakkumise avamise tähtajast.
1.3 Saabunud pakkumised registreeritakse pakkumiste laekumise järjekorras ja neid ei tohi avada enne pakkumiste avamise tähtaega. Pakkumise esitaja soovil väljastatakse tõend pakkumise esitamise kohta.
1.4 31.05.2021 kl 9.05 avab AS Viimsi Vesi komisjon tähtajaks(31.05.2021 kl 9.00) esitatud taotlused registreerimise järjekorras, loeb ette pakkumiste hinnad ja kontrollib pakkumiste vastavust teates avaldatud tingimustele.
1.5 Pakkumised, mis ei ole tähtajaks laekunud või ei vasta enampakkumise teates sätestatud tingimustele, enampakkumises ei osale. Tähtaegselt esitatud, kuid nõuetele mittevastava pakkumise kohta tehakse enampakkumise protokolli märge selle mitteosalemise põhjuse kohta.
1.6 Kui kaks või enam enampakkumises osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, korraldatakse nende vahel kümne tööpäeva jooksul täiendav enampakkumise voor. Täiendava vooru alghinnaks on esimeses voorus pakutud kõrgeim pakkumishind.
1.7 Avaliku kirjaliku enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise teinud osaleja.
1.8 Kirjaliku enampakkumise võitja teeb korraldaja kirjalikult teatavaks kõigile enampakkumises osalejatele viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise toimumist.
1.9 Avaliku kirjaliku enampakkumise võitja on  kohustatud pärast võitjaks tunnistamist  tasuma vara eest 30 tööpäeva jooksul AS Viimsi Vesi arvelduskontole Swedbank EE882200221027983646 , mille järel kolme tööpäeva jooksul vormistatakse vara ostu-müügileping ja viiakse lõpuni vara üleandmine.
1.10 Notaris teostatavate registritoimingute kulud tasub  pakkumise võitja.
1.11 Juhul, kui parima ostupakkumise teinud isik võtab pakkumise menetluse ajal pakkumise tagasi, rikub oluliselt pakkumismenetluse tingimusi või  jätab määratud tähtajaks tasumata pakutud ostuhinna, siis müüjal on õigus kuulutada enampakkumise võitjaks  järgmise paremuselt pakkumise teinud isik või tunnistada enampakkumine nurjunuks.