ENAMPAKKUMISED

AS Viimsi Vesi kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise AS Viimsi Vesi omandis oleva Ploomi tee 14 kinnistu 1299m² kinnistu 100% elamumaa: Viimsi vald, Metsakasti küla, Ploomi tee 14 (katastritunnusega 89001:001:0964) müügiks. Enampakkumise alghinnaks on 64 000+KM eurot. Kinnistule on kehtestatud detailplaneering, üksikelamu (kuni 2 korrust) ja abihoone (kuni 1 korrus) ehitusõigus, maksimaalne ehitusalane pindala 250m². Pakkumiste esitamise tähtaeg on 27.07.2020.a. kell 9.00. Pakkumiste esitamise koht: AS Viimsi Vesi, Paelille tee 1, Lubja küla, 74001 Harjumaa või info@viimsivesi.ee
Lisainfo: pille@viimsivesi.ee või telefonil 5029424.

Pakkumise protseduurireeglid:

1.       Avalik, kirjalik enampakkumine

1.1   Avalikul, kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tasutakse tagatisraha AS Viimsi Vesi arvelduskontole EE882200221027983646 summas 3000 (kolmtuhat) eurot selgitusega: Ploomi 14 enampakkumineja esitatakse pakkumine vastavalt enampakkumise teates avaldatud tingimustele kas:

1.1.1        emaili teel. Digitaalselt allkirjastatud pakkumine edastada e-maili teel: info@viimsivesi.ee. E-kirja pealkiri: “Ploomi tee 14 enampakkumine, MITTE AVADA ENNE ENAMPAKKUMISE AVAMIST”

1.1.2        kinnises ümbrikus, millele on üheselt ja arusaadavalt märgitud enampakkumise objekt ,,Ploomi tee 14 enampakkumine“ ja märge: “MITTE AVADA ENNE ENAMPAKKUMISE AVAMIST”

1.2     Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:

1.2.1        pakkuja nimi, isiku- või registrikood ja elu- või asukoht, e-posti aadress – selle olemasolul ja kontakttelefon;

1.2.2        allkirjastatud pakkuja või pakkuja volitatud esindaja avaldus, Sarapuu tee 5a (edaspidi vara) vara ostmiseks protseduurireeglites esitatud tingimustel;

1.2.3        pakkuja või pakkuja volitatud esindaja poolt allkirjastatud kinnitused selle kohta, et ta on tutvunud  varaga, seda iseloomustavate materjalidega ning on teadlik vara seisukorrast ja ei oma selles osas müüjale pretensioone;

1.2.4        sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne arvuline pakkumishind eurodes (ilma käibemaksuta), mis peab olema allkirjastatud pakkuja või pakkuja volitatud esindaja poolt. Kui nimetatud hinnad on erinevad, loetakse kehtivaks pakkumiseks sõnadega kirjutatud pakkumishind. Pakutud hinnale lisandub käibemaks vastavalt seaduses ettenähtud korrale;

1.2.5        pakkumise esitaja allkiri volitamise korral, tema volitatud esindaja allkiri ning esindusõigust tõendav dokument;

1.2.6        pakkumine peab olema jõus 30 päeva alates pakkumise avamise tähtajast.

1.3     Saabunud pakkumised registreeritakse pakkumiste laekumise järjekorras ja neid ei tohi avada enne pakkumiste avamise tähtaega. Pakkumise esitaja soovil väljastatakse tõend pakkumise esitamise kohta.

1.4   27.07.2020 kell 9.05 avab AS Viimsi Vesi komisjon tähtajaks (27.07.2020 kl 9.00)  esitatud ümbrikud registreerimise järjekorras, loeb ette pakkumiste hinnad ja kontrollib pakkumiste vastavust teates avaldatud tingimustele.

1.5     Pakkumised, mis ei ole tähtajaks laekunud või ei vasta enampakkumise teates sätestatud tingimustele, enampakkumises ei osale. Tähtaegselt esitatud, kuid nõuetele mittevastava pakkumise kohta tehakse enampakkumise protokolli märge selle mitteosalemise põhjuse kohta.

1.6     Kui kaks või enam enampakkumises osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, korraldatakse nende vahel kümne tööpäeva jooksul täiendav enampakkumise voor. Täiendava vooru alghinnaks on esimeses voorus pakutud kõrgeim pakkumishind.

1.7     Avaliku kirjaliku enampakkumise võitja on kõrgeima pakkumise teinud osaleja.

1.8     Kirjaliku enampakkumise võitja teeb korraldaja kirjalikult teatavaks kõigile enampakkumises osalejatele viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise toimumist.

1.9   Avaliku kirjaliku enampakkumise võitja on  kohustatud pärast võitjaks tunnistamist  tasuma vara eest 30 tööpäeva jooksul AS Viimsi Vesi arvelduskontole Swedbank EE882200221027983646 , mille järel kolme tööpäeva jooksul vormistatakse vara ostu-müügileping ja viiakse lõpuni vara üleandmine.

1.10  Notaris teostatavate registritoimingute kulud tasub  pakkumise võitja.

1.11  Juhul, kui parima ostupakkumise teinud isik võtab pakkumise menetluse ajal pakkumise tagasi, rikub oluliselt pakkumismenetluse tingimusi või  jätab määratud tähtajaks tasumata pakutud ostuhinna, siis müüjal on õigus kuulutada enampakkumise võitjaks  järgmise paremuselt pakkumise teinud isik või tunnistada enampakkumine nurjunuks.