Veeteenuse hinnad langevad Viimsis kuni 6%

Konkurentsiamet on kooskõlastanud uued veeteenuste hinnad. Alates 01.10.2020 langeb veeteenuse hind 4% ja kanalisatsiooniteenuse hind 6%.

Mis on veeteenus?

Vee ja kanalisatsiooni teenus on eraldi teenused ning nende teenuste osutamiseks vajalike kulude osas peetakse eraldi arvestust. Üldiselt on kanali teenus vee teenusest märksa kallim, kuna reovee käitlemine on keerulisem ja kallim protseduur.

Kuidas kujuneb veeteenuse hind?

Veeteenuse hind kujuneb vastavalt Konkurentsiameti poolt välja töötatud metoodikale. Konkurentsiamet määratleb täpselt, millised kulud ja tegevused peab saama kaetud teenuse hinnaga:

  • Põhjendatud tegevuskulud.
  • Investeeringud olemasolevate ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks.
  • Keskkonnanõuete täitmisega seotud kulud.
  • Kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmisega seotud kulud.
  • Põhjendatud tulukus vee-ettevõtja poolt investeeritud kapitalilt.
  • Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine ja uuendamine.

Eelmine veeteenuse hind kehtis alates 2011. aastast ning sellest alates on olukord Viimsi teeninduspiirkonnas oluliselt muutunud. Suurim muudatus on, et reovett käideldakse alates 2015 oma reoveepuhastusjaamas, mis on mõnevõrra soodsam, kui juhtida reovesi AS-ile Tallinna Vesi nagu see oli eelnevalt. Lisaks on teostatud suuremahulised investeeringud vee- ja kanalisatsiooni taristus, et tagada kvaliteetsem teenus kogu piirkonnas. 2017-2019 investeeriti ettevõtte omavahenditest põhivarasse kokku ca 3,5 miljonit eurot, mis näitab ettevõtte jätkusuutlikkust.

Efektiivset majandamist näitab ka tegevuskulude üleüldine aeglane kasv olukorras, kus sisseostetavate teenuste (elekter, kütus, gaas, materjalid jne) hinnad pidevalt kasvavad. Ettevõtte tegevuskulud on aastate lõikes jäänud mõne protsendi võrra madalamaks kui üleüldine THI kasv. Suurenenud on ka müügimahud. Aastane veemüük on ca 960 000 m3, sellest kastmisvesi moodustas 2019. aastal 25 000 m3. Seega kastmisvee eraldi arvestamise lõpetamise mõju hinnale on minimaalne. Kõige selle tulemusel oligi võimalik teenusehindasid langetada.

Kui palju maksab veeteenus?

Viimsis maksis veeteenus (vesi + kanal) erakliendile 3,84 eurot, uue hinnakirja alusel on see nüüd 3,64 eurot kuupmeeter. Eesti Vee-ettevõtete Liidus olevate vee-ettevõtete hulgas kõige odavam teenuse hind on 1,65 eurot ja kalleim 5,04 eurot.

Alates oktoobrist hakkab maksma vesi erakliendile 1,44 eurot (veehinnad Eestis 0,74 – 2,51 eurot) ning kanaliteenus 2,2 eurot (Eestis 0,71 – 3,42 eurot) kuupmeeter. Välja toodud hinnad sisaldavad käibemaksu.

Millest olenevalt siis teenuse hinnad on nii erinevad?

Viimsi valla näol on tegemist pidevalt areneva piirkonnaga, kus vee- ja kanalisatsioonivõrgustike loomine on nõudnud ning nõuab ka edaspidi suuri investeeringuid (veepuhastusjaama ehitus, reoveepuhasti rajamine, trasside ehitus ja projekteerimine, puurkaevude ja pumplate rajamine jne). Suuremahulisi investeeringuid on teostatud üsna lühikese aja jooksul, samal ajal kui enamus linnades on olnud võimalik samu investeeringuid teostada oluliselt pikema perioodi vältel.

Tiheasustusega aladel on võimalik teenust pakkuda oluliselt soodsamalt, kuna torustike pikkused ühe kliendi kohta on tunduvalt lühemad ja seega investeeringud ühe kliendi kohta ka väiksemad. Linnades on suur osa tarbijatest korterelamud kus kliendiks on ühistu. Vee-ettevõtte jaoks tähendab üks kortermaja ühte klienti. Olenemata korterite arvust on kortermajaga seotud hoolduskulud täpselt sama suured nagu ühepere elamul, kuid sealt saadav müügitulu sadades kordades erinev.

Näiteks Viimsi mõnes külas on ca 300 tarbimiskohta, mis on oma müügimahtude poolest oleksid võrreldavad kahe üheksakorruselise korterelamuga. Sellise hulga klientide teenindamiseks on rajatud mitu reoveepumplat, ligikaudu 10-15 km torustikke, paigaldatud 300 veearvestit ning iga kliendiga arveldatakse eraldi. Eelnevalt võrdluseks toodud korrusmajade jaoks on vee-ettevõtja ehitanud liitumispunktini mõnikümmend meetrit toru, paigaldanud 2 veearvestit ning arveldab kahe kliendiga. Seega on kulud sama hulga klientide teenindamiseks hajaasustusega aladel võrdluseks olevate korterelamutega sadades kordades suuremad ning ka teenusehinnad kõrgemad.

Lisaks tuleb igapäevaselt endiselt Viimsis tegeleda ka omavolilise veetarbimisega ehk veevargusega. Üha enam avastatakse lubamatuid veeühendusi, mis tähendab teenuse tarbimist selle eest tasumata. AS Viimsi Vesi seab järgnevatel aastatel üheks prioriteediks senisest veel enam kinnistute kontrolli selliste ühenduste avastamiseks.

Ühtlasi teeme ka üleskutse kõikidele viimsilastele – kui sul on kahtlus, et maksad kinni ka naabrimehe või külamehe vee tarbimise, palun anna sellest meile teada!

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar