Viimsi Vesi
Viimsi Vesi
Viimsi Vesi
Avaleht
Viimsi Vesi
Ettevõttest
Viimsi Vesi
Kliendile
Viimsi Vesi
Liitujale
Viimsi Vesi
Uudised
Viimsi Vesi
Blanketid
Viimsi Vesi
Enampakkumised
Viimsi Vesi
Ühtekuuluvusfond ÜF
Viimsi Vesi
Kontakt
Viimsi Vesi
Vabad töökohad
 

  Viimsi Vesi ÜF1
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi ÜF2
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Tööde teostamine
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi Tööde mahud
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi ÜFIV
Viimsi Vesi
  Viimsi Vesi ÜF V
Viimsi Vesi


Tööde teostamine

 AS Viimsi Vesi poolt viiakse käesoleval ajal ellu EL Ühtekuuluvusfondi projekti „Viimsi veekorralduse IV etapp“, mille peamiseks eesmärgiks on Viimsi valla mandriosast kogutava reovee juhtimine Muuga reoveepuhastisse.


Nimetatud projekti raames sõlmiti 26.05.2014 AS Viimsi Vesi ja AS Viimsi Keevitus vahel projekteerimis-ehitustöövõtuleping, mille tulemusena projekteeritakse ja ehitatakse Viimsi vallast torustikud Jõelähtme vallas asuvasse  Muuga puhastisse. Rajatav torustik kulgeb Viimsi vallas suuremas osas paralleelselt piki AS Milstrand raudteekoridori.

Alates 28.07.2014 on töövõtja poolt alustatud vahemikus Gerbera tee kuni Meelespea tee AS Milstrand raudtee kinnistutelt puude ja põõsaste eemaldamist, et alustada planeeritud torustike paigaldust.
Ajagraafiku järgi toimub Viimsi vallas torustike rajamine vahemikus Gerbera tee kuni Randvere tee raudteeülesõiduni 01.08.2014 kuni 01.10.2014.
Kogu valminud torustik on planeeritud üle anda 01.07.2015.a.

AS Viimsi Keevitus esindajaks objektil on Filipp Tšumbarov, viimsikeevitus@viimsikeevitus.ee, tel. 5322 6169.
Järelevalvet teostab AS Infragate Eesti OÜ, Margus Maripuu, margus.maripuu@infragate.ee,  tel.5039789.

Vabandame võimalike töödest tingitud ebamugavuste pärast.

 

 

 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projekt „Viimsi veekorraldus II etapp“

SFOS kood 2.1.0101.10-0062

 Ajalugu

 13.10.2002 esitati Viimsi Vallavalitsuse poolt Keskkonnaministeeriumile taotlus toetuse saamiseks Viimsi valla vee- ja reoveerajatiste ehituse kaafinantseerimiseks. Peale pikka taotluse menetlemist rahuldati Euroopa Komisjoni poolt esitatud taotlus 01.12.2004 ning projekti „Viimsi veekorraldus“ elluviimine võis alata.

Paraku selgus peale esimese hankemenetluse tulemuste selgumist, kevadel 2005, et aastaks 2002 koostatud projekti eelarvelisi vahendeid  on vahepeal kosunud ehitushindade valguses oluliselt vähem ning eelarve ületati ca 2,5 kordselt.

Peale konsulteerimist Rakendusasutuse (Keskkonnaministeerium) ja Rakendusüksusega (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus), kes olid projekti kaasfinantseerija esindajad Eestis lubati projekt viia ellu piiratud mahus, kesjuures anti aru, et kõik projekti eesmärgid jäävad saavutamata.

 Projeti elluviimise käigus koostati parelleelselt EL Ühtekuuluvusfondile uus taotlus, et eelneva projektiga seatud eesmärgid täita ning seisuga 30.05.2010 ka uue projekt „Viimsi veekorraldus II etapp“ toetuse taotlus ka rahuldati.

 Käesoleval hetkel toimub projekti eesmärkide elluviimine.

 Projekti eesmärk

 Projekti eesmärgiks oli asulareoveedirektiivi (91/271/EMÜ) nõuete täitmine Viimsi vallas. Viimsi vallas on reoveekanalisatsiooniga liitumisvõimalused tagatud ca 73% elanikest, suurel osal ülejäänutel liitumisvõimalus puudub, seega kasutatakse reovee ärajuhtimiseks endisaegseid imb-või kogumiskaevusid, mille lekkekindluse ja tühjendamise osas informatsioon puudub.

Teiseks oluliseks eesmärgiks oli Viimsi valla elanikele nõuetekohase kvaliteediga joogivee tagamine. Enne projekti mahus olnud Viimsi veetöötlusjaama valmimist veebruaris 2012 ületas autonoomsetest veepumplatest ammutatav Viimsit varustav joogivesi joogiveedirektiivi (80/778/EMÜ) nõudeid –raua, mangaani, kloriidide, ammooniumi ja radionukleiidide sisalduse osas, mis tuli tagada aga juba 31.12.2008. Olukorra muutmiseks rajati valla keskmes olevasse metsamassiivi veehaare ning käesoleva projekti raames veetöötlemisjaam koos puhtavee reservuaaride 3x2 000 m3 ja teise astme pumplaga. Töödeldud ja nõuetekohase kvaliteediga joogivee tarnimiseks elanikeni oli vajalik täiendavate ühisveevarustuse torustike rajamine. Tõstmaks joogivee tarnekindlust oli vajalik rajada veetorustik Viimsi ida ja lääneranniku veevõrgu ühendamiseks ning suurendada osade olemasolevate torustike läbimõõte. 

Kolmandaks lahendamist vajavaks probleemiks oli olemasolevate torustike halb tehniline seisund, millele viitab suur lekke- ja infiltratsioonivee kogus, mistõttu oli vajalik need torustikud ümber ehitada.  

 

AS Viimsi Vesi, Nelgi tee 1, Viimsi vald, 74001 Harju maakond, Klienditeenindus on avatud E-N 8.30 - 16.00 ja R 8.30 - 14.00, Kliendiinfo 606 6848, E-post info@viimsivesi.ee
 
Viimsi Vesi AS